با عنایت به اجرای طرح " ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی " در  محصول انار این شهرستان و انتخاب باغ انار خانم رضوان رضائیان از روستای باغستان علیا به عنوان پایلوت اصلی، در اولین قدم به منظور دستیابی به یک برنامه تغذیه ای اصولی و شناخت بهتر خاک نسبت به نمونه برداری خاک از باغ مذکور با حضور کارشناس مروج طرح، مسئول مرکز خدمات و مسئول ترویج انجام شد و همچنین نحوه درست نمونه برداری از خاک نیز به باغدار اصلی و تعدادی از باغداران تابعی آموزش داده شد.