با توجه  به اجرای طرح محصول سالم و استاندارد بر اساس گواهی IRANGAP ویژه زنان روستایی در سه شهرستان استان و انتخاب محصول زعفران شهرستان فردوس به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک استان برای اخذ این گواهی نامه ، اولین کارگاه آموزشی طرح راس ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/05/09 در محل مزرعه خانم زعفران خانم صداقت طالبی برگزار گردید و آقای مهندس مهمیز به عنوان مدرس ضمن تاکید بر اهمیت تولید محصول سالم  براساس گواهی گپ به بیان نقاط بحرانی زعفران برای آلوده شدن محصول پرداختند و مقرر شد با توجه به شروع دوره رشدی زعفران در آبان ماه جلسه بعدی قبل از بسار آب برگزار گردد