به عنایت به طراحی سايت هاي مديريت مشاركتي جامع محصول براي مشاركت كشاورزان در استقرار برنامه كشاورزي پايدار در استان خراسان جنوبی و با توجه به تصمیم مدیریت هماهنگی ترویج سازمان برای استقرار این طرح در شهرستان فردوس و پهنه تولیدی مرکز حومه، در تاریخ یکشنبه 98/4/2 مسوول ملی طرح اقای مهندس شریفی مقدم به همراه همکار گرانقدر مدیریت هماهنگی ترویج سازمان اقای مهندس مودی جهت بازدید از منطقه و بررسی شرایط و امکان سنجی وجانمایی طرح و همچنین به منظور توجیه عوامل اجرایی طرح مذکور که همکاران مرکز حومه میباشند  در منطقه حضور یافتند.
طی جلسه ای که در محل مرکز حومه تشکیل گردید به بررسی ابعاد طرح پرداخته و شرح مختصری از چگونگی اجرای طرح  و شناسایی کشاورزان مورد نظر و تشکیل جلسات اولیه بیان گردید و سپس با حضور در عرصه محل اجرای طرح در منطقه چاهنو  و نیز مورد بازدید قرار گرفت.