به همت اداره ترویج شهرستان فردوس با توجه به فرارسیدن فصل کاشت گندم و لزوم آشنایی کشاورزان ،سه دوره کلاس آموزشی گندم با عنوان آماده سازی بستر کاشت ، ضدعفونی بذور و استفاده از کودهای پایه در گندم ،در روستاهای کوهپایه ای شهرستان فردوس با حضور 42 نفر از کشاورزان برگزار شد در این دوره های آموزشی تاکید شد با توجه به نوید سالی پرباران بر اساس داده های هواشناسی ، نسبت به کاشت اصولی گندم اقدام شود و در نهایت نیز محصول تولیدی به دولت تحویل شود