نظر به ارتقای مهارت های شغلی زنان کشاورز با رویکرد آموزش و ترویج تولید ومصرف محصول کشاورزی استاندارد زنان روستایی عضوصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بیرجند –روستای مهموئی از سایت سبزی ونعناع درروستای اصفهک شهرستان طبس در مورخه 13/5/98 بازدید به عمل آوردند .
دراین بازدیدآموزشی که باحضور 50 نفر از زنان روستایی شهرستانهای طبس وبیرجند برگزارشد مباحث استانداردسازی محصولات آشنایی با انواع استاندارد ها ارگانیک، GAPوMRL و تشویقی ،نحوه اخذ محصولات گواهی شده و.... بسته بندی ونحوه بازاریابی محصولات ونقاط بحرانی مبارزه تلفیقی با آفات وبیماریها ، نحوه شناسایی خطرات و نقاط بحرانی مختص به محصول هدف توسط اساتید مجرب استان جناب آقای مهندس مصطفائی وسرکار خانم مهندس عدل تدریس ودرادامه کارشناس مسئول زنان روستائی وعشایری مباحثی پیرامون اهمیت موضوع و نقش اقتصادی مشارکت زنان در عرصه اشتغال و به دنبال ان افزایش بهره وری، کارایی و ارزش افزوده بیشتر را تاکید و نقش زنان روستایی دراین طرح وبهبود معیشت خانوار ومصرف محصول سالم و استاندارد از مزرعه تا سفره راکه برعهده زنان روستایی میباشدراحاءز اهمیت دانست . به این ترتیب موضوع توانمند سازی زنان روستایی و عشایری در تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد در چهرمین پایلوت طرح کلید خورد .شهرستانها یبیرجند بامحصول زرشک روستای مهموئی ،شهرستان فردوس بامحصول زعفران درروستای باغستان وخوسف بامحصول خیار گلخانه ای وطبس بات.لید سبزیجا ت برگی ونعناع چهارشهرستان پایلوت تولید محصول سالم واستاندارد استان می باشند.