محلولپاشی باغات زیتون دشت درح پس از اتمام برداشت محصول با استفاده از کود های فروت ست و سولوپتاس توسط مروجین دشت درح در تاریخ 99/07/20  جهت تقویت درختان و افزایش عملکرد انجام پذیرفت.