کیل گیری محصول زرشک جهت معرفی نمونه استانی با حضور مهندس دره کی معاون مدیر امور باغبانی استان، دکتر زراعتگر نماینده مرکز تحقیقات استان و جناب مهندس خاتونی ناظر شهرستان بیرجند و سرپرست ترویج شهرستان سربیشه در مورخ ۲۰ مهر ۹۹ روستای اسکیونگ بخش مرکزی شهرستان  سربیشه باغ آقای علی درویشی انجام پذیرفت.