برگزاری کارگاه آموزشی محلولپاشی عناب باکود فروتست هاسمیک (ترکیب کودآلی هیومیک اسید و فولیک اسید همراه با عناصر ریز مغذی) با هدف ترویج و تشویق بهره برداران جهت استفاده از این کود در باغات عناب که سبب بهبود جذب عناصر غذایی از طریق برگ و ریشه و درنهایت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول می گردد. این دوره ویژه افراد تابعه کانون و بهره برداران باغی عناب، مورخ 99/4/19 در محل کانون یادگیری عناب (چاه ارجمند زاده) و سایت الگویی عناب (چاه شماره 5 دشت سربیشه) توسط اداره ترویج با همکاری اداره باغبانی و مروجین پهنه برگزار گردید در ادامه کارگاه محلولپاشی بصورت عملی در سطح 0.5 هکتار اجرا گردید.