در مورخ نوزدهم خرداد 1399 کمیته فنی شهرستان با حضور اعضاء کمیته پس از قرائت کلام ا... مجید در ساعت 8 صبح برگزار گردید. در ابتدا آقای مهندس خیاط معاونت محترم اداره ضمن خوشامدگویی و تقدیر از زحمات یکساله کلیه ادارات، بر انتخاب نمونه ها براساس معیارهای استاندار و تعریف شده تاکید نمودند سپس در ادامه ادارات و واحد های تخصصی با ارائه مستندات افراد برتر ونمونه پیشنهادی شهرستان و استان را معرفی نمودند. جلسه در ساعت ده صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.