روز مزرعه "مدیریت باغات پسته " شهرستان سربیشه  1401/2/8

روز مزرعه با موضوع "مدیریت باغات پسته " در تاریخ 1401/2/8 در باغات پسته چاه رزمندگان بخش مود شهرستان سربیشه با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی مود ، مسئول اداره حفظ نباتات ، سرپرست اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و باغداران منطقه برگزار گردید. دراین فعالیت آموزشی ترویجی در خصوص آفات و بیماریهای باغات پسته مطالبی ارائه و راههای پیشگیری و مبارزه با آن بیان گردید.