ارگاه آموزشی ترویجی با موضوع " مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای باغات و تغذیه گیاهی " با حضور کارشناس حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان  ، کارشناس مرکز جهاد کشاورزی مود و ۲۰ نفر از بهره برداران باغی روستای بیژائم بخش مود شهرستان سربیشه بصورت کارگاهی (یک ساعت نظری و دو ساعت عملی) در محل  حسینیه  و باغات  روستا ، مورخ ۱۴۰۰.۹.۹ با هدف ارتقاء دانش ومهارت باغداران جهت مدیریت اصولی باغات و پیشگیری از  آفات وبیماریهای باغی برگزار گردید