برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی " مهارتهای زندگی درزمینه ازدواج " برای اعضاء متاهل کانون جوانان روستایی مود مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ محل سالن اجتماعات مرکزجهادکشاورزی مود برگزارشد. در این کارگاه تعداد ۲۲ نفر از اعضا از مطالب خانم عباسی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بهره کافی بردند و ۶ نفرازفراگیران به صورت خصوصی درپایان کارگاه مشاوره شدند. این کارگاه با همکاری موسسه شمیم آسمان آبی زندگی سربیشه، اداره کل ورزش جوانان استان و شهرستان، مرکزخدمات روانشناسی مشکات، اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه ، مرکزجهادکشاورزی مود و کانون جوانان روستایی مود برگزارشد.