برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی در خصوص نحوه تهیه کود آلی کمپوست در بخش درح کارگاه آموزشی که با حضور ۲۷ نفر از کشاورزان بخش و تدریس آقای مهندس اکبری (معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان) صورت پذیرفت، نحوه تهیه کود آلی کمپوست، فرآوری کودهای دامی و نحوه هرس درختان پسته آموزش داده شد.
پس از این برنامه آموزشی، بازدید از باغات پسته بخش درح توسط معاون محترم تولیدات گیاهی سازمان با همراهی رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی درح صورت پذیرفت.