کلاس آموزشی کشاورزی حفاظتی با رویکرد مقابله با ریزگردها روز یکشنبه مورخ 99/5/19 در راستای اجرای طرح کشاورزی حفاظتی و تثبیت شن های و با توجه به اهمیت کشاورزی حفاظتی و نیاز به آموزش بهره برداران در حوزه مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه در موتور پمپ رضاییه  با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. در این کارگاه آموزشی  که تعدادی از بهره برداران بخش کشاورزی حضور داشتند، روش های خاک ورزی و حفظ و نگهداری خاک، به عنوان عنصر اصلی بقاء طبیعت و پایداری کشاورزی برای بهره برداران تشریح گردید.