از فعالیت های زکات دهنده برتر شهرستان سرایان؛ کاندیدای نمونه ملی در روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 بازدید میدانی به عمل آمد. با حضور نمایندگان ستادی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان نماینده محترم ولی فقیه در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، آقای مهندس حسنی کارشناس ممیزی رهیافت ها، الگوها و روش های ترویجی دفتر ترویج دانش و فناوری وزارت، معاونت محترم ترویج سازمان جناب آقای مهندس آرزومندان، مسئول محترم زکات استان جناب آقای حجت الاسلام فلسفی و جناب آقای مهندس صفایی مدیر جهادکشاورزی شهرستان و هئیت همراه از فعالیت های میدانی زکات دهنده برتر جهت انتخاب نمونه ملی بازدید و مصاحبه با کاندیدای مورد نظر انجام گرفت.