برداشت گیاه دارویی گل گاو زبان در آبیز از اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد. نیم هکتار از اراضی کشاورزی آبیز به کشت گل گاو زبان اختصاص دارد. پیش بینی می شود از این نیم هکتار 2500 کیاو گل تر برداشت شود. به دلیل نیاز آبی کم  این گیاه و ارزآوری بالا هر ساله به سطح زیر کشت این گیاه دارویی افزوده می شود.