جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده سالیانه صندوق حمایت از فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان درمیان،  با رعایت پروتکل های بهداشتی، در مورخ 99/04/15 به ترتیب ساعت 8 و9 صبح در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با حضور مدیر محترم شهرستان درمیان بعنوان نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نماینده دولت در صندوق، مدیر عامل صندوق و اعضای هیئت مدیره، برگزار و طی آن گزارش عملکرد هیئت مدیره، گزارش بازرسی و گزارش حسابرسی در طی سال مالی منتهی به آذر 98، ارائه و بررسی گردید. در پایان جلسه انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس قانونی صندوق برگزار گردید.