به منظور آموزش تغذیه اصولی و مناسب و تشویق زنان روستایی به ایجاد باغچه های خانگی و محصولات سالم و آشنایی و کاربرد اصول صحیح برداشت زرشک و نگهداری آن، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان در تاریخ 05/08/1400 با حضور رئیس مرکز جهاد کشاورزی میاندشت و کارشناس ترویج شهرستان و 12 نفر از زنان روستایی در محل باغ یکی از تسهیلگران فعال، واقع در چاه فرمانداری از توابع بخش مرکزی شهرستان درمیان ، اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی با موضوعات بهبود تغذیه و ایجاد باغچه های خانگی و اصول صحیح برداشت زرشک و نگهداری آن نمود.