به منظور ارتقا دانش کشاورزان و آشنایی آنان با روش های علمی و تجربی محصولات علوفه ای( یونجه، ذرت و سورگوم و ...)،  از کشاورزان بخش طبس مسینا-روستای سلمان آباد در تاریخ 1400/8/3 دعوت به عمل آمد تا در جلسه روز مزرعه که در مزارع یکی از کشاورزان بود، حضور بهم رسانند . در این جلسه در خصوص ضرورت کشت  محصولات علوفه ای و  مراحل کاشت تا برداشت یونجه ، ذرت و سورگوم صحبت شد و پرسش و پاسخ در این خصوص صورت گرفت.