به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی کشاورزان با روش های کاهش خسارت وارده از حوداث و بلایای طبیعی، کارگاه آموزشی با حضور کشاورزان و بهره بردارن بخش کشاورزی شهرستان خوسف در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی جناب آقای مهندس موسوی نسب؛ کارشناس محترم باغبانی معاونت تولیدات گیاهی سازمان مطالب ارزشمندی را در خصوص راههای کاهش خسارت وارده از حوادث طبیعی را با بکارگیری اصول صحیح هرس درختان، کوددهی، تغذیه و آبیاری به موقع و مناسب در محصولات زراعی و باغی بیان داشتند.