روز مزرعه "مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو شامل 3-97-MB ،9-97-MB و 18-97-MB با رقم شاهد نصرت در شرایط آبیاری نرمال زارعین" -1401/3/5 – شهرستان خوسف

روز مزرعه با عنوان  "مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو شامل 3-97-MB ،9-97-MB و 18-97-MB با رقم شاهد نصرت در شرایط آبیاری نرمال زارعین" در تاریخ  1401/03/05 در شهرستان خوسف (بخش ماژان، چاه بعثت،) با حضور ، رئیس و عضو محترم هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه، روسای محترم ادارات ترویج ،تولیدات گیاهی ، مرکز جهاد کشاورزی ماژان و تعدادی ازکشاورزان برگزار گردید .