برپایی نمایشگاه فروش محصولات زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد درشهرستان بشرویه با حضور مسولین درمورخ پنجم آبان ماه  به مدت 2 روز برگزارگردید.