کارگاه آموزشی عملیات زمستانه باغ های پسته با حضور  24نفر از کشاورزان باغداران پسته در روز چهارشنبه مورخ 15/11/ 99 با مربی گری آقای مهندس اکبری  معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان در محل باغ آقای کاظمی واقع در منطقه چاهداشی شهرستان نهبندان برگزارگردید. دراین کارگاه کشاورزان با هرس درخت پسته، نارسایی های تغذیه ای ، آفات و بیماری ها، عوارض شوری آب و خاک و ...و راه های کنترل آنها آشنا شدند. ضمنا به صورت عملی نیز در باغ پسته آموزش صورت گرفت. علاوه برتوضیحات مربی این کارگاه چند نفر از پسته کاران پیشرو حاضر در جلسه  نیز به ارائه تجربیات خود پرداختند.