برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه خرما در تاریخ پنج شنبه 1400/7/29 و با هدف آشنایی خرماکاران با روش های مدیریت تغذیه، آشنایی با آفات و بیماریها با حضور جمعی از کارشناسان و کشاورزان  در محل روستای بندان برگزار و از باغات جدیدالحداث خرما نیز بازدید شد.