برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه دامهای سبک در روستای شکراب شهرستان بیرجند- 1402/3/18