امروزه بسیاری از کشورها به ضرورت احیای خدمات ترویج کشاورزی برای تحول در ارتباط مطلوب و موثر با کشاورزان و بهره برداران در زمینه تبادل مناسب یافته های تحقیقاتی و فناوری های جدید کشاورزی،اقتصادی،کاهش فقر،دسترسی به کشاورزان خرده مالک و مقابله با مشکلات جدید فراروی پایداری، تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی برده اند در این میان نهاد ترویج همواره سعی نموده با استفاده از روش های مناسب به انتشار فناوری های تولید شده توسط نهاد های تحقیقاتی پرداخته و به رفع موانع پیش رو کمک نماید.

از ضروریت های اجرایی نظام نوین میتوان پاسخگویی به مسائل و مشکلات کشاورزان در عرصه های تولیدی از طریق تعریف پهنه برای حدود 8000 نفر از فارغ التحصیلانی که در مراکز جهاد کشاورزی جذب شده اند را گفت.