((اهداف نظام نوین ترویج))

  • ایجاد فضای مناسب کاری برای کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی دهستان از طریق ساماندهی و تجهیز مراکز
  • امکان دسترسی کلیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی دهستان به دانش فنی و تخصصی و یافته های تحقیقاتی با استقرار نظام مدیریت دانش
  • افزایش قدرت پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی به تمامی کشاورزان از طریق تعیین پهنه تولیدی و کارشناس مسئول پهنه

((اصول اجرایی نظام نوین ترویج))

  • ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان نقطه تماس با بهره برداران
  • تعیین پهنه به منظور پاسخگویی به نیازهای بهره برداران توسط کارشناسان مسئول هر پهنه
  • استقرار مدیریت دانش به منظور دسترسی ذی نفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی