• برنامه ریزی،ساماندهی،کنترل و نظارت برایجاد و عملکرد شرکت های فنی مهندسی خدمات مشاوره ای کشاورزی سطح استان
  • برنامه ریزی،ساماندهی،کنترل و نظارت برایجاد مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در سطح استان و تقویت و حمایت از آنها
  • برنامه ریزی،کنترل و نظارت بر طرح سربازان سازندگی در سطح استان
  • برنامه ریزی،ساماندهی،کنترل و نظارت تقویت وحمایت از طرح مددکاران ترویجی در سطح استان
  • تدوین،اجرا،نظارت برطرح ها و پروژه های اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج و جذب اعتبارات مرتبط
  • برنامه ریزی،ساماندهی و نظارت برطرح های بسیج سازندگی