مدرسه رادیو و تلویزیونی:

دوره آموزشی – ترویجی غیر حضوری می‌باشند که در آن از دو رسانه رادیو و نشریه خودآموز برای انتقال پیام و یادگیری استفاده می‌شود.

مدرسه رادیویی و تلویزیونی اطلاعات و پیام های در زمینه دانش و فنون کاربردی کشاورزی از طریق ارتباط شنیداری یا دیداری و نوشتاری به مخاطبان ارائه می‌دهد.

فیلم آموزشی:

رسانه ای است که در کلاس ما و جلسات آموزشی، آموزش های رسمی (کاردانش - شاخه کشاورزی) و ... توسط آموزشگر برای بیان و ارائه بهتر مطالب آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلم ترویجی:

رسانه ای است که در کلاس ها و جلسات ترویجی توسط مروجان و آموزشگران برای تسهیل و به تصویر کشاندن نوآوری های بخش کشاورزی به نمایش گذاشته می شود.

پیامک های ترویجی:

هدف ترویجی در آن کاملاً مشخص بوده و کاربردی و منطبق با اطلاعات روز می باشد.

پیامک ها بایستی متناسب با سطح درک مخاطبان و حتی‌الامکان از واژگان بومی محلی انتخاب شود و از ارسال پیامک های طولانی و یا بکار بردن واژه های نا مأنوس و عبارات ثقیل باید اجتناب شود.

عکس ترویجی:

عکس های ترویجی مستقل: پیام ترویجی را بدون واسطه و از طریق تصویر به مخاطب منتقل می کنند.

عکس های مکمل: طراحی و تولید آن ها به گونه ای است که تکمیل کننده یک رسانه همچون (پوستر، نشریه و غیره) برای فهم بهتر محتوا توسط مخاطب مورد استفاده قرار می گیرد.

رسانه های دیداری و شنیداری:

کلیه تولیدات در بخش رسانه های دیداری و شنیداری، حاوی مجموعه اطلاعات پیام های عمومی و تخصصی و آموزشی و یا کمک به آموزش مهارت های لازم در حیطه علوم و فنون کشاورزی است که با استفاده از شیوه ها و .... تولید در رسانه های مختلف پردازش و تهیه می گردد.