1. پایدارسازی نظام تولید کشاورزی و منابع طبیعی
2. استفاده از تجربه وانتقال دانش کاربردی از سوی تولیدکنندگان ونمونه های برتر و همچنین مددکاران ترویجی برای ارتقای مهارت های فنی و مدیریتی بهره برداران
3. الگو سازی در کلیه زمینه های فعالیتهای بخش کشاورزی از طریق اهمیت دادن و استفاده از طرح سایت های جامع الگویی تولیدی – ترویجی
4. توصیه و ترویج طرح های مربوط به تولید محصولات سالم و ارگانیک
5. استفاده بهینه از منابع پایه و نهاده های تولید کشاورزی با تاکید بر حفظ محیط زیست و تقویت تشکل ها
6. استفاده از آخرین دست آوردهای تحقیقاتی وهمکاری درانتقال یافته ها به عرصه تولید
7. اجرای برنامه های آموزشی ترویجیجهت بهره مندی ازاطلاعات کارشناسان واساتید مجرب درپروژه ها
8. برنامه ریزی و مدیریت جشنواره ها ، نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی، علمی و تخصصی