هدف طرح: - ا يجا د  ا نگيز ه  بر ا ي   فعالان  بخش کشاورزی و تشو يق آنان براي تلاش در تولید اقتصادی و توسعه پایدار کشاورزی و تشویق آنان به ادامه فعالیت سازنده و همچنین الگو سازی و معرفي الگو و مصداق قابل اعتماد همراه با بهره وری مطلوب   در توليد به منظور تا سی  توليد كنند گان و بهره برداران