ظربه برنامه ریزی واجرای طرح توانمندسازی زنان روستایی وعشایری
درتولید عسل وفرآورده های جانبی عسل ازسوی دفتر توسعه فعلالیت های زنان روستایی وتعامل مدیریت هماهنگی ترویج (امور زنان روستایی وعشایری) با معاونت بهبود تولیدات گیاهی دومین جلسه هم اندیشی کارشناسان استانی وشهرستان ها در مورخ 15/10/99 از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید.
کارشناس مسئول زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج هدف از اجرای طرح را توانمندسازی زنان روستایی به منظور خارج شدن از تک محصولی، افزایش کمی وکیفی درتولید عسل وسایر تولیدات عسل (ژل رویال، بره موم، زهر، گرده گل، ملکه و موم را عنوان و سپس مشاور محترم طرح جناب آقای فضایلی وکارشناس معین ستاد سازمان جناب آقای مهندس مالکی کلیات واهمیت اجرای طرح را ذکر و در ادامه دستورالعمل اجرایی برای کارشناس ارائه گردید.