همزمان بابرگزاری سومین دوره پیشرفته بهبود کسب وکار براساس الگوی LNSIE ،مربیان ارشد تربیت مربی استان نیزازآموزشهای لازم مشاورین کسب وکار شرکت کارآفرینی زاگرس بهره مندمی شوند .
مدیر هماهنگی ترویج وکشاورزی گفت :آموزش مهارتهای زندگی شغلی، مهارتهای انتخاب زندگی شغلی و ایده پردازی و در آموزش ایجاد کسب وکارها بر اساس فرصتها و ظرفیتهای روستایی برای جامعه هدف زنان روستایی از نیمه دوم سال 1396 در شش استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، همدان، فارس، گلستان و هرمزگان بصورت پایلوت به مرحله اجرا درآمده است. این الگومی تواند ابزار مناسب برای ایجاد تحول در نگرش و رفتار کارآفرینانه و توسعه کسب وکارهای زنان روستایی و پایداری مشاغل مفید درسال جهش تولید واقع گردد.
شیبانی گفت : در این طرح کارشناسان و مدیرانی که بعنوان بازوهای اجرایی ایجاد کسب وکارهای روستایی و صندوق های اعتباری خرد مشغول به فعالیت می باشند با طی کردن این دوره ها توانستند مهارتهای زندگی شغلی، مفاهیم کسب وکار، شروع کسب وکار، رشد کسب وکار و در نهایت توسعه کسب وکار مبتنی بر خلق مدل کسب وکار ، در طول 9 روز به مدت 100 ساعت اقدام به فراگیری این مهارتها نائل آمده اند .برنامه LNSIE برای ایجاد و رشد و توسعه مهارتهای فردی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف زنان روستایی تدوین گردیده است و شامل پنج گام:
1) مهارتهای زندگی شغلی با مدل 4H
2) مهارتهای دانش کسب وکار و خلاقیت و ایده پردازی
3) مهارتهای ایجاد کسب وکار
4) مهارتهای رشد کسب وکار
5) مهارتهای توسعه کسب وکار می باشد.
درسال 98/97 تعداد 2873 نفر زن روستایی از اموزشها بهره مندشده اند وتعداد 45 کسب وکار توسعه یافته اند.این طرح باهدف ارتقای مهارتهای شناختی، اجتماعی و کارآفرینی کارشناسان، تسهیلگران و مدیران صندوق های اعتباری خرددرسال 99 نیز باعنوان دوره پیشرفته برای مربیان ارشد در12 سرفصل وبه مدت 3ماه هرهفته یک روز به مدت 4 ساعت به صورت مجازی درحال برگزاری می باشد.