کارگروه برنامه های تلویزیونی کشمو با حضور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و کارشناسان بخش های تخصصی و رئیس اداره رسانه های آموزشی سازمان برگزار گردید و 15 مورد از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی جهت تهیه سری جدید برنامه تلویزیونی کشمو در سال 99 به تصویب رسید.