درراستای اجرای طرح محصول سالم واستاندارد دراستان " زعفران" مزرعه سرکار خانم صداقت طالبی شهرستان فردوس باحضور نماینده شرکت بازرسی وکارشناس مسئول قرنطینه مدیریت حفظ نباتات  ،امور زنان روستایی وعشایری مدیریت هماهنگی ترویج استان وکارشناسان ادارات ترویج وحفظ نباتان شهرستان فردوس ومرکز باغستان  نمونه برداری وارسال به آزمایشگاه صورت پذیرفت.