جلسه ای در تاریخ  28/8/ 98 با مدیر کل صندوق کارآفرینی امید استان جناب آقای مهندس زنگنه و سرپرست مرکز  آبیز  برگزار شد. هدف از این جلسه  بررسی و همکاری در خصوص صندوق های خرد محلی زنان روستایی بخش  و  پرداخت تسهیلات به صندوق ها و مشاغل   خانگی در راستای توانمند سازی و توسعه  مشاغل خانگی بانوان روستایی و همچنین حمایت از طرح های جدید و اشتغال  زایی بخش توسط صندوق کارآفرینی گفت و گو  شد  و  در  پایان جلسه جناب آقای مهندس زنگنه قول مساعدت و همکاری در طرح های مشاغل خانگی، توسعه  گلخانه های کوچک مقیاس،  تشکیل صندوق های خرد زنان روستایی را دادند.