همزمان بابرداشت زرشک از باغات استان، مراسم نمونه برداری از محصول زرشک باغ تولید کننده محصول سالم توسط کارشناسان شرکت بازرسی وحفظ نباتات برگزارگردید.
دراین طرح که برای ارتقاء سطح تولید محصول سالم، که با همراهی زنان روستایی استان پیگیری می شود، معاون محترم بهبودتولیدات گیاهی، مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان بیرجند ومشاور محترم رییس سازمان در اموربانوان به همراه جمعی از کارشناسان باغبانی، حفظ نباتات وترویج که در طرح فعالیت داشته اند به همراه نماینده شرکت بازرسی وکارشناس مسوول قرنطینه مدیریت حفظ نباتات، نمونه برداری از محصول انجام وجهت اخذ آزمایشات مربوطه آماده ارسال گردید.
درادامه رییس اداره ترویج مدیریت هماهنگی ترویج وکارشناس مسول امورزنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج نیز گزارشات روند اجرایی طرح راارایه وسرکار خانم حبیبه آلمانی تولید کننده محصول، گزارش فرآیند انجام کار درباغ جهت تولید محصول سالم را ارایه دادند.