اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان فردوس و مرکز جهاد کشاورزی حومه به اتفاق همکاران محترم اداره عشایر شهرستان جهت شناسایی زنان نمونه عشایر حوزه مرکز در تاریخ 98/05/07 اقدام به بازدید از مناطق عشایری گردید . حضور در محل چاه دامداری گل پخوان و آشنایی هرچه بیشتر با خانوارهای عشایر کوچ رو در منطقه و بررسی نحوه فالیتهای زنان عشایر و شناسایی یک بانوی توانمند از اهداف این بازدید به شمار میرفت .
این زنان زحمتکش و صبور شش ماه از سال را ساکن در روستای عشایری کجه بوده و بهار و تابستان را به منطقه گل پخوان کوچ مینمایند تا سهمی در تولیدگوشت و شیرو لبنیات شهرستان داشته باشند .