در مورخ 98/2/11 از طرح تحقیقی ترویجی لاین جو که در روستای خونیک شهرستان نهبندان کشت شده بود توسط نماینده محترم مرکز تحقیقات و اداره ترویج و امور تشکل ها به همراه معاون محترم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان و رئیس اداره ترویج آن شهرستان بازدید بعمل آمد .همچنین با توجه به کشت مقایسه ارقام در منطقه گرم تمام ده ، از مزرعه گندم آقای اردونی نیز بازدید بعمل آمد.