بازدید آموزشی ترویجی 30 نفر از گلخانه داران و کارشناسان باغبانی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از گلخانه ها و باغات خراسان رضوی از تازیخ 7 لغایت 11 اردیبهشت ماه 1398