بازدید از فعالیت های مددکار ترویجی آقای عبدالطیف آبدار کاندید نمونه در روستای محمدآباد علیا شهرستان درمیان مورخ 98/1/20 بازدید از سایت الگویی زرشک آقای محمدرضا بهاری در قهستان درمیان در مورخ 98/1/20