در دیدارجناب آقای دکتر مویدی معاونت محترم ترویج کشاورزی با حضور نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی ضمن تأکید به اهمیت نقش ترویج و جایگاه آموزش های ترویجی در جریان اقدامات انجام شده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی قرار گرفت در ادامه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز با تأکید مجدد بر اهمیت نقش و جایگاه ترویج، گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در سال 1397 استان را ارائه نمود