حضور فعال اعضا وارکان صندوق حمایت توسعه فعالیت‌های زنان روستایی شهرستان خوسف در دو حوزه صنایع دستی و محصولات کشاورزی در اولین جشنواره شهر ملی مله بافی خوسف.
این جشنواره با حضور معاون استاندار خراسان جنوبی، مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری شهرستان خوسف، مدیریت جهاد کشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با هدف برداشتن گامی کارآمد در راستای جهانی کردن پنبه مله و معرفی خوسف به عنوان شهر ملی مله بافی برگزار گردید.