به منظور بررسی طرح ها و پروژه های مشترک مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در تاریخ 97/12/14 جلسه ای با حضور نماینده محترم مدیریت حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی و ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و معاونین محترم و محققان معین و روسای ادارات مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برگزار گردید و در خصوص نحوه تعامل بیشتر و اجرای مطلوب طرح ها تبادل نظر گردید.