درحاشیه پانزدهمین مراسم تجلیل از برترین های  کشاورزی استان درسال 97 مدیران عامل صندوق های حمایت ازتوسعه فعالیت های زنان روستایی وعشایری گوشه ای از توانمندی ها وتولیدات بانوان توانمند روستایی وعشایری استان را به نمایش گذاشتند. سه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی وعشایری در شهرستان های (خوسف، سرایان ودرمیان ) با تعداد1072 نفرعضو وسرمایه  1226 میلیون تومان درحال فعالیت هستند.
دربازدید استاندار محترم از غرفه محصولات سالم بانوان توانمند روستایی کارشناس مسوول امورزنان روستایی وعشایری، محدودیت های عرضه محصولات دربازارهای داخل وخارج استان را به سمع استاندار رسانیده ومقررگردید در جلسه ای با حضور ریاست محترم  سازمان طرح های پیشنهادی دراین زمینه ارایه گردد.