با توجه به آغاز هفته ایمنی ( 7-1 دیماه 97) و طی برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مدیریت ترویج استان و اداره ترویج شهرستان درمیان و به منظور ارتقا دانش بهره بردان بخش کشاورزی، تعداد 7 دوره ی آموزشی ترویجی با موضوعات مرتبط با مدیریت بحران مانند: آشنایی با آفات چوبخوار و روش های کنترل آن ، آشنایی با بیمه محصولات کشاورزی و آشنایی با سیستم های نوین آبیاری، در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان درمیان (میاندشت، قهستان و طبس مسینا) و با حضور کشاورزان و بهره برداران برگزار گردید . همچنین بروشورها و پیام های آموزشی مرتبط با موضوع نیز در اختیار فراگیران قرار گرفت.