استان خراسان جنوبی  رتبه دوم  تعداد نمونه های ملی را در سطح کشور کسب کرد. و با کسب 14 رتبه برتر  در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی رکورد سال گذشته خود را نیز شکست.