کمیته فنی ترویج کشاورزی  روز پنجشنبه 6 دی ماه با حضور آقای دکتر حسینی معاون محترم زراعت و مدیر و کارشناسان ستادی ترویج در محل دفتر مدیر هماهنگی ترویج برگزار گردید. در این جلسه که با هدف اصلاح و بهبود روند ارائه پیام ها و آموزش های ترویجی به کشاورزان برگزار گردید، ساز و کار موجود بررسی شد و موانع موجود مورد بحث قرار گرفت و در جهت اصلاح روند مذکور پیشنهاداتی ارائه گردید.