جلسه آموزشی نحوه تکمیل و ارسال پرونده های مربوط به نمونه های ملی بخش کشاورزی  روز پنجشنبه سوم آبان ماه توسط  آقای مهندس پالوج رئیس گروه بهره وری منابع پایه تولید و مسئول کمیته انتخاب و معرفی منابع پایه معاونت ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت، از طریق ویدئو کنفرانس برای کارشناسان بخش و روسای ادارات ترویج، آب و خاک، مکانیزاسیون شهرستان های استان  برگزار گردید.