کارشناسان اعزامی معاونت ترویج و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی به همراه تعدادی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاین، سه شنبه اول آبان ماه 97 از شرکت تروند زعفران کاندید نمونه ملی در رشته صنایع تبدیلی باغی بازدید نموده و از نزدیک، روند فعالیت شرکت مذکور را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.